Anglické opytovacie zámená (WH Question Words)

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Opytovacie zámená (WH Question Words)

 • What? – Čo? Aký? Aká? Aké?
 • What…for? – Načo? Prečo? (Za akým účelom?)
 • When? – Kedy?
 • Where? – Kde?/Kam?
 • Which? – Ktorý? (stredný rod)
 • Who? – Kto(rý)? (pýtanie sa na osobu)
 • Who(m)? – Komu?/Koho?
 • Whose? – Čí? Čia? Čie?
 • Why? – Prečo?
 • Why not? – Prečo nie?
 • How? – Ako?
 • How far? – Ako ďaleko?
 • How long? – Ako dlho?/Koľko?
 • How many? – Koľko? (pri počítateľných podstatných menách)
 • How much? – Koľko? (pri nepočítateľných podstatných menách)
 • How old? – Koľko? (pri pýtaní sa na vek)
 • How come? – Ako to?! (pri údive)

(Chcem si tento podcast vypočuť/stiahnuť priamo zo SoundCloud.com!)

Vzorové vety na opytovacie zámená (Example sentences using WH Question Words)

 • What is your name? – Aké je Vaše/Tvoje meno?/Ako sa voláte/voláš?
 • What did you do that for? – Načo ste/si to urobil(i)?
 • When did he leave? – Kedy (on) odišiel?
 • Where do they live? – Kde (oni) bývajú/žijú?
 • Which colour do you want? – Ktorú/Akú farbu chcete/chceš?
 • Who opened the door? – Kto otvoril (tie) dvere?
 • Whom did you see? – Koho ste/si videl(i)?
 • Whose are these keys? – Čie sú tieto kľúče?
 • Whose turn is it? – Kto je (teraz) na rade?
 • Why do you say that? – Prečo to vravíte/vravíš?
 • Why don’t I help you? – Prečo Vám/Ti/vám nepomôžem?
 • How does this work? – Ako to(to) funguje?
 • How was your exam? – Ako dopadla (Vaša/Tvoja) skúška?
 • How far is Bratislava from Košice? – Ako ďaleko je Bratislava od Košíc?
 • How long will it take? – Koľko to potrvá?
 • How many cars are there? – Koľko je tam áut?
 • How much money do you have? – Koľko máte/máš peňazí?
 • How old are you? – Koľko máte/máš rokov?
 • How come I can’t see her? – Akoto, že ju nevidím?

Ďalšie anglické chuťovky k rannej káve alebo do auta

Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns)

Nesamostatné1 Samostatné
Jednotné číslo (Singular)
my – môj mine – môj
your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš
his – jeho his – jeho
her – jej hers – jej
its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod)
Množné číslo (Plural)
our – náš ours – náš
your – váš yours – váš
their – ich theirs – ich

1Nesamostatné privlastňovacie zámená sa používajú vždy v spojení s podstatným menom. Napríklad: my house – môj dom

2V angličtine sú všetky veci aj zvieratá v strednom rode.

Pozrieť video na YouTube

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Anglické privlastňovacie zámená použité vo vetách

 • My house is small. Môj dom je malý.
 • The small house is mine. Ten malý dom je môj.
 • Your help is always welcome. Vaša pomoc je vždy vítaná.
 • The choice is yours. Voľba je na vás./Výber je váš.
 • His mother is a teacher. Jeho matka je učiteľkou.
 • Our town is small. Naše mesto je malé.
 • The small town is ours. To malé mesto je naše.
 • Their car is red. Ich auto je červené.

Vypočuť si podcast zo SoundCloud.com


(Chcem si vypočuť/stiahnuť podcast priamo zo stránky SoundCloud.com!)

Podobné anglické chuťovky ku káve

Podmetové a predmetové zámená v angličtine

Osobné/Podmetové zámená (Subject Pronouns)

Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural)
I – ja we – my
you – Ty/Vy you – vy
he – on they – oni, ony
she – ona
it – to, ono

 

(Chcem si toto video pozrieť priamo na YouTube!)

Predmetové zámená (Object Pronouns)

Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural)
me – mňa us – nás
you – Teba/Ťa/Vás you – vás
him – (je)ho them – ich
her – ju
it – to

Zámená v ostatných pádoch sú zhodné s predmetovými zámenami pričom jednotlivé pády v angličtine sa vyjadrujú pomocou predložkových väzieb. Napríklad datív (3. pád) vyjadruje predložka „to“, lokál (6. pád) predložka „about/on“ a inštrumentál (7. pád) zas predložka „with“, resp. „by“.

Anglické (podmetové a predmetové) zámená vo vetách

 • I see you. (Ja) vidím Vás/Ťa.
 • You see me. Vy/Ty vidíte/vidíš mňa.
 • He sees her. On vidí ju.
 • She sees him. Ona vidí jeho.
 • We see you. My vidíme vás.
 • We see them. My vidíme ich.
 • They see us.Oni vidia nás.
 • We eat food. Jeme jedlo/potraviny.
 • They drink water. Oni pijú vodu.
 • He drinks beer. On pije pivo.
 • She likes wine. Ona má rada víno.
 • We are Slovaks. My sme Slováci.
 • They are Irish. Oni sú Íri.
 • He is English. On je Angličan.
 • She is German. Ona je Nemka.

(Chcem si túto nahrávku vypočuť/stiahnuť priamo z portálu SoundCloud.com!)

Podobné materiály z angličtiny

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns)

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns)

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns) používame vtedy, keď chceme zdôrazniť podmet vety, t. j. osobu, ktorá vykonáva nejakú činnosť alebo vtedy, keď hovoriaci hovorí o sebe.

Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural)
myself ourselves
yourself yourselves
himself themselves
herself
itself

Anglické zvratné zámená sa prekladajú ako sám seba, sám sa, sama sa, sám sebe, a pod.

Príklady použitia vo vetách na zdôraznenie podmetu vety (činiteľa deja):

 • The President himself expressed his gratitude to the members of the Government. Prezident sa sám poďakoval členom vlády.
 • I myself couldn’t come, so I sent my assistant. Ja sám (osobne) som nemohol prísť, tak som poslal moju asistentku.
 • We ourselves were happy to see them all. My sami sme boli šťastní, že sme ich všetkých videli.
 • She did it herself. Ona to urobila sama. (Bez pomoci iných.)

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Príklady použitia anglických zvratných zámen v rovnakom význame, ako používame slovenské zámeno „sa“

 • You have a long beard. Go and shave yourself! Máš dlhú bradu. Choď sa oholiť.
 • She couldn’t wash herself because the water wasn’t running. Nemohla sa umyť, lebo netiekla voda.
 • Look in the mirror and see yourself! Pozri sa do zrkadla a uvidíš aký si!
 • They like themselves only. Oni majú iba samých seba radi.

(Chcem si vypočuť/stiahnuť nahrávku priamo zo SoundCloud.com!)

Recipročné zámená (Reciprocal Pronouns)

each other/one another (majú rovnaký význam)

Recipročné zámená sa v angličtine používajú na vyjadrenie vzájomného vzťahu medzi osobami, resp. predmetmi. Do slovenčiny ich prekladáme ako „sa navzájom, seba navzájom, atď“.

Príklady použitia vo vetách:

 • Peter and Lucia love each other. Peter a Lucia sa (navzájom) ľúbia.
 • People should always help one another. Ľudia by si mali vždy (jeden druhému) pomáhať.
 • I and my neighbour hate each other. Ja a môj sused sa (navzájom) neznášame.
 • You and your brother are always jealous of one another. Ty s Tvojim bratom na seba stále žiarlite.

Podobné materiály pre vás

4 stránky, kde nájdete audionahrávky angličtiny (nielen) pre začiatočníkov

Ak hľadáte zdroje s anglickým audionahrávkami pre začiatočníkov, ste na správnej adrese. V dnešnom dieli videoblogu a podcastu si ukážeme štyri weby, kde nájdete množstvo zaujímavých nahrávok na počúvanie. Tieto sú vhodné nielen pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých.

Pozrieť video aj s ukážkami stránok

(Pozrieť si video priamo na YouTube!)

Vypočuť si iba nahrávku môžete tu

Odkazy na uvedené webstránky:

 1. http://eslyes.com/easydialogs/
 2. http://www.talkenglish.com/listening/real-basic-listening.aspx
 3. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice
 4. http://www.learning-english-online.net/speaking/dialogues/

Ak sa vám tento podcast a videoblog páčia, podeľte sa oň s priateľmi mailom alebo na sociálnych sieťach! Ak máte otázky, smelo ich napíšte do komentára nižšie.