Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Angličtina je neohybný jazyk. V angličtine sa podstatné meno (noun) neskloňuje. Jednotlivé gramatické pády sa vyjadrujú postavením slova vo vete (slovosledom – word order) a tiež predložkovými väzbami.

1. pád (nominatív)

1. pád sa vyjadrí tým, že sa slovo použije ako podmet vety, ktorý sa spravidla dáva na začiatok každej anglickej vety, prípadne v otázke za pomocné sloveso.

Príklady použitia vo vete:

 • Peter loves cakes. Peter zbožňuje/miluje koláče.
 • I hate cigarettes. Neznášam cigarety.
 • Do people learn (foreign) languges? Učia sa ľudia (cudzie) jazyky?
 • You are good in English. Si dobrý v angličtine.

2. pád (genitív)

2. pád sa v angličtine vyjadruje dvoma spôsobmi, a to buď predložkou „of“ pred podstatným menom na ktoré sa vzťahuje alebo príponou „’s“ (tzv. saský genitív).

Príklady použitia vo vete:

 • The house of John is very nice. Jánov dom je veľmi pekný.
 • The Faculty of Law is very popular. Fakulta práva je veľmi obľúbená.
 • Linda’s friend is a smart woman. Lindina priateľka je bystrá žena.
 • My wife’s boss is very strict. Šéfka mojej manželky je veľmi prísna.

3. pád (datív)

3. pád sa v anglickom jazyku vyjadruje predložkou „to“ alebo umiestnením osoby medzi prísudok (sloveso) a predmet vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I am giving the book to you. Dávam ti tú kniihu.
 • She gave me a smile. Usmiala sa na mňa. (doslova: Dala mi úsmev.)

4. pád (akuzatív)

4. pád sa v angličtine vyjadruje postavením slova v predmete vety.

Príklady použitia vo vete:

 • I learn German. Učím sa po nemecky.
 • You do not know everything. Neviete všetko.
 • We know each other well. Poznáme sa dobre.
 • She can see it now. Teraz to už vidí.

5. pád (vokatív)

5. pád (vokatív) sa používa pri oslovení iného človeka alebo viacerých ľudí a píše sa vždy s výkričníkom.

Príklad použitia vo vete:

 • Excuse me, sir/madam! Prepáčte pane/pani! (Používa sa pri oslovení neznámeho človeka napríklaad na ulici.)

6. pád (lokál)

6. pád (lokál) sa používa s predložkami „about“, „on“ a „of“.

Príklady použitia vo vete:

 • We are talking about the English grammar. Rozprávame sa o anglickej gramatike.
 • I have written an article on the English prepositions. Napísal som článok o anglických predložkách.
 • What are you thinking about? O čom premýšľaš?
 • I keep thinking of her. Stále na ňu myslím.

7. pád (inštrumentál)

7. pád (inštrumentál) sa používa s predložkami „with“ a „by“.

Príklady použitia vo vete:

 • Come with me! Poď so mnou!
 • „Romeo and Juliet“ was written by Shakespeare. „Rómea a Júliu“ napísal Shakespeare. (doslova: „Rómeo a Júlia“ bola napísaná Shakespeareom.)
 • A bird flew in through the window. Vtáčik vletel dnu cez okno.

Verím, že vám tento ťahák pomohol zorientovať sa v anglických pádoch.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Ďalšie ťaháky z angličtiny