Kategórie
Efektívne učenie (sa) Rozhovory

Profesor Ábel: Znalosť jazykov mi pomáha v každodennej práci a v súkromnom živote

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Je tu ďalší zo série rozhovorov na tému ako môže znalosť jazykov zmeniť a ovplyvniť človeku život a prácu. Dnes sme sa porozprávali s prof. Mgr. Františkom Ábelom, PhD. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Kategórie
Efektívne učenie (sa) Ťaháky z angličtiny

Ako a prečo som sa naučil po anglicky?

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Neúspešné a malé začiatky

Začal som tak, ako mnohí klasickými hodinami angličtiny na druhom stupni základnej školy. Učitelia sa striedali skoro každý polrok. Každý mal inú metódu a začínal s nami odznova. Toto obdobie trvalo prakticky až do konca základnej školy. V tomto období som navštevoval aj kurz jednej americkej lektorky – misionárky, kde som sa naučil zopár slovíčok a užitočných fráz, ale nič prelomové to nebolo. V tomto období ma to nebavilo a sám seba som presviedčal, že nemám na jazyky talent, a preto nemá význam sa ich učiť. Chýbala mi motivácia.

Kategórie
Anglická gramatika Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Ako sa pripraviť na maturitu z angličtiny (písomná časť)?

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Keďže o dva mesiace niekoľko desiatok tisíc mladých ľudí v našej republike bude maturovať z angličtiny, rozhodol som sa, že sa s vami podelím o svoje skúsenosti z vlastnej prípravy na maturitu, ako aj z praxe doučovateľa angličtiny. V tomto článku si povieme, ako sa pripraviť na písomnú (externú) časť maturitnej skúšky z anglického jazyka.

Kategórie
Anglická gramatika Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba

Prečo dávam domáce úlohy?

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Predpokladám, že väčšina z vás domáce úlohy nerada dostávala. Dôvod je ten, že ľudia nechápu, že účelom domácich úloh nie je nejaké umelé navyšovanie povinností žiaka a tiež nie sú dôsledkom vrtošivosti učiteľa.

Pri štúdiu angličtiny alebo iného jazyka sa treba učeniu a práci s jazykom venovať dennodenne. Ak chodíte do jazykovky alebo máte súkromné doučovanie s lektorom raz či dvakrát týždenne nemôžete čakať rýchle zlepšenie alebo závratné výsledky v krátkom čase, pokiaľ nie ste schopní alebo ochotní sa jazyku venovať aj mimo hodín.

Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba

Ako si rozširovať slovnú zásobu

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Veľa ľudí sa ma často pýta ako si rozširovať slovnú zásobu v cudzom jazyku.
Preto som sa rozhodol, že o tom napíšem článok na web. Sú to moje postrehy a skúsenosti.

Ak máte lepšie nápady a účinnejšie metódy, smelo ich napíšte do komentárov pod článkom.
Za každú vašu spätnú väzbu vám vopred ďakujem.

Kategórie
Anglická gramatika Anglické (gramatické) časy Ťaháky z angličtiny

Minulý čas jednoduchý

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Examples (vzorové vety):

 • You called Debbie. Zavolali ste Debbie.
 • Did you call Debbie? Zavolali ste Debbie?
 • You did not call Debbie. Nezavolali ste Debbie.

USE 1 Completed Action in the Past (ukončený dej v minulosti)

We use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Minulý čas (jednoduchý) sa používa na vyjadrenie deja, ktorý začal a aj skončil v určitom čase v minulosti. Sometimes, the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind. Niekedy sa nemusí uviesť ten konkrétny čas, ale hovoriaci má na mysli konkrétny čas v minulosti.

Examples (vzorové vety):

 • I saw a movie yesterday. Včera som videl (jeden) film.
 • I didn’t see a play yesterday. Včera som nevidel hru.
 • Last year, I traveled to Japan. Minulý rok som cestoval do Japonska.
 • Last year, I didn’t travel to Korea. Minulý rok som necestoval do Kórey.
 • Did you have dinner last night? Večerali ste včera večer?
 • She washed her car. (Ona) Umyla si auto.
 • He didn’t wash his car. On si neumyl auto.

USE 2 A Series of Completed Actions (sled ukončených dejov)

We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. Minulý čas (jednoduchý) používame na opis sledu dejov ukončených v minulosti. These actions happen 1st, 2nd, 3rd, 4th, and so on.

Examples (vzorové vety):

 • I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Dokončil som prácu, šiel na pláž a našiel som pekné miesto na plávanie.
 • He arrived from the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00. Pricestoval z letiska o ôsmej, prihlásil sa na recepcii hotela o deviatej a stretol sa s ostatnými o desiatej.
 • Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? Dali ste múku, priliali mlieko a dali tam potom vajíčka?

USE 3 Duration in Past (ukončený dej, ktorý trval nejakú dobu v minulosti)

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. Minulý čas jednoduchý sa dá použiť aj na opis deja, ktorý trval nejakú dobu – začal a skončil v minulosti. A duration is a longer action often indicated by expressions such as: for two years, for five minutes, all day, all year, etc. Ide o dlhšie obdobie, ktoré je vymedzené výrazmi ako: dva roky, päť minút, celý deň, celý rok, atď.

Examples (vzorové vety):

 • I lived in Brazil for two years. V Brazílii som býval dva roky.
 • Shauna studied Japanese for five years. Shauna študovala japončinu päť rokov.
 • They sat at the beach all day. Celý deň sedeli na pláži.
 • They did not stay at the party the entire time. Nezostali na večierku celý čas.
 • We talked on the phone for thirty minutes. Telefonovali sme tridsať minút.
 • A: How long did you wait for them? Ako dlho ste na nich čakali?
 • B: We waited for one hour. Čakali sme jednu hodinu.

USE 4 Habits in the Past (zvyky/návyky v minulosti)

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. Minulý čas sa dá tiež použiť na popis zvyku/návyku, ktorý skončil v minulosti. It can have the same meaning as „used to.“ Môže to mať ten istý význam ako „used to – kedysi“. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as: always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. Aby bolo jasné, že hovoríme o zvyku/návyku/zlozvyku, používame výrazy ako: vždy, často, nikdy, „keď som bol dieťa“, „keď som bol mladší“, atď.

Examples (vzorové vety):

 • I studied French when I was a child. Keď som bol dieťa, učil som sa po francúzsky.
 • He played the violin. Hrával na husle.
 • He didn’t play the piano. Nehrával na klavíri.
 • Did you play a musical instrument when you were a kid? Hrali ste na nejaký hudobný nástroj, keď ste boli dieťa?
 • She worked at the movie theater after school. Po škole pracovala v kine.
 • They never went to school, they always skipped class. Nikdy nechodili do školy, ale vynechávali vyučovanie (hodiny).

USE 5 Past Facts or Generalizations (minulé skutočnosti)

The Simple Past can also be used to describe past facts or generalizations which are no longer true. Minulý čas sa používa aj na opis všeobecných faktov a skutočností, ktoré už dnes neplatia. As in USE 4 above, this use of the Simple Past is quite similar to the expression „used to.“ Podobne ako je uvedené v bode 4 toto použitie minulého času nahrádza výraz „used to“.

Examples (vzorové vety):

 • She was shy as a child, but now she is very outgoing. Keď bola dieťa bola nesmelá/hanblivá, ale teraz je veľmi komunikatívna.
 • He didn’t like tomatoes before. Kedysi nemal rád paradajky.
 • Did you live in Texas when you were a kid? Bývali ste v Texase, keď ste boli dieťa?
 • People paid much more to make cell phone calls in the past. Kedysi ľudia platili o mnoho viac za hovory z mobilov.

Adverb placement (umiestnenie prísloviek)

The examples below show the placement for grammar adverbs such as: always, only, never, ever, still, just, etc. Príklady nižšie ukazujú kde vo vete sa nachádajú príslovky.

Examples (vzorové vety):

 • You just called Debbie. Ty si volal len Debbie.
 • Did you just call Debbie? Volal si len Debbie?

Active voice (činný rod) / Passive voice (trpný rod)

Examples (vzorové vety):

 • Tom repaired the car. (Active voice) Tom opravil auto. (činný rod)
 • The car was repaired by Tom. (Passive voice) Auto bolo opravené Tomom. (trpný rod)

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Podobné ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické (gramatické) časy Ťaháky z angličtiny

Predprítomný čas v angličtine (Present Perfect)

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Predprítomný čas (v angličtine: Present Perfect) a najmä jeho použitie robí mnohým vrásky na čele. Preto sa mu dnes pozrieme na zúbok.

Tvorba predprítomného času

Podmet (osobné zámeno alebo vlastné meno osoby) + sloveso „have“ (v tretej osobe jednotného čísla „has“) + predmet (meno osoby predmetu alebo zámeno) + miesto + čas.

Príklady viet:

 • I have seen it before. Už som to videl.
 • You have never been there (before). Ešte nikdy si tam nebol(a).
 • He has already done it. (On) už to urobil.
 • She has told me a lot nice words. Povedala mi (už) veľa pekných slov.

Použitie predprítomného času jednoduchého

1. Dej, ktorý sa odohral v minulosti, ale má následky do prítomnosti a nevieme kedy sa to stalo

Príklady:

 • Jim has lost his key. Jim (Kubo) stratil kľúč.
  Nie je dôležité kedy ten kľúč stratil, ale fakt, že ho ešte stále nenašiel, a že ho (ešte) stále hľadá.
 • I and my wife have gone to a holiday. So ženou sme šli na dovolenku.
  Nie je dôležité kedy sme tam šli, ale skutočnosť, že sme sa z dovolenky ešte nevrátili. Ešte stále sme na dovolenke alebo na ceste na alebo z dovolenky.

2. Dej, ktorý sa skončil, ale čas v ktorom sa odohral ešte neskončil

Príklady:

 • I have written three articles today. Dnes som napísal už tri články.
  Dnešok, však ešte neskončil a ešte môžem napísať ďalšie články.
 • Noone has called today. Dnes ešte nik nezavolal.
  Ale ešte stále môže. Dnešok ešte neskončil.

3. Keď sa pýtame alebo konštatujeme či sa už niečo stalo alebo ešte nestalo

Predstavte si, že ste sa s partnerom dohodli, že jeden umyje a riad a ten druhý ho poutiera. O hodinu sa druhý pýta prvého:

Príklady:

 • Have you (already) washed up/washed the dishes? Už si umyl riad?/Už máš riad umytý?
 • No, I haven’t, but I will do it now. Nie, ešte som ho neumyl, ale idem ten riad umyť teraz.

4. Popis udalosti/skúsenosti, ktorá sa odohrala alebo ešte neodohrala a čas kedy sa stala nie je dôležitý.

Príklady:

 • She has (already) been to 20 countries in the world. Bola už v 20ich krajinách sveta.
  A ešte stále môže navštíviť ďalšie, lebo čas (jej život) sa ešte neskončil.
 • I have never been to Australia, but I would love to visit it one day. Ešte som nikdy (doposiaľ) nebol v Austrálii, ale veľmi rád by som ju jedného dňa navštívil.

Nabudúce sa pozrieme na zúbok predprítomnému času pribehovému (Present Perfect Continuous) a potom oba časy spolu porovnáme.

Pomohol vám tento ťahák? Podeľte sa oň, prosím, s priateľmi cez mail alebo sociálne siete. Pomôžete tak tejto stránke rásť.
Ak máte pripomienky alebo výhrady k obsahu ťaháku, napíšte ich do komentára nižšie. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu a interakciu s touto stránkou.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické (gramatické) časy Ťaháky z angličtiny

Minulý čas priebehový

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Minulý čas priebehový (Past Continuous Tense) trápi mnohých študentov angličtiny, a preto som sa rozhodol, že ho popíšem a vysvetlím jeho použitie v praxi.

Minulý čas priebehový sa tvorí pomocou podmetu (osobné zámeno alebo vlastné meno či iné podstatné meno) + minulý čas slovesa be „was/were“ + prítomné príčastie (ingový tvar) plnovýznamového slovesa.

Príklady:

 • I was watching TV last night. Včera večer som pozeral televíziu.
 • She was always talking too much. Vždy priveľa rozprávala.
 • Somebody rang while I was having shower. Kým som sa sprchoval niekto zvonil.

Minulý čas priebehový spravidla popisuje dlhšie trvajúci dej v minulosti a používa sa v týchto situáciách:

1 Prerušený dej v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa vtedy, keď je nejaký hlavný dej prerušený vedľajším dejom.

Príklady:

 • When I was reading my newspaper, my wife came home. Keď som si čítal noviny, manželka prišla domov.
 • As I was crossing the street I met my old friend. Ako som prechádzal cez cestu, stretol som môjho starého kamaráta.
 • When the phone rang, she was writing a letter. Keď telefón zazvonil, ona písala list.

2 Dej, ktorý začal a skončil pred a po konkrétnom čase v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa, keď chceme vyjadriť, že nejaký dej začal a skončil pred nejakým časom v minulosti.

Príklady:

 • At 7 o’clock we were sitting at the table and having our dinner. O siedmej večer sme sedeli za stolom a večerali.
 • At 10 o’clock I was going to bed. O desiatej som sa chystal do postele.
 • At the midnight we were already sleeping. O polnoci sme už spali.

3 Súčasne prebiehajúce deje

Minulý čas priebehový sa používa aj na opis dejov, ktoré prebiehali v minulosti súčasne a súbežne.

Príklady:

 • While I was washing the dishes, she was drying them. Kým som ja umýval riad, ona ho utierala.
 • We were playing with kids and at the same time you were watching a football match. My sme sa hrali s deťmi a v tom istom čase ste vy pozerali futbalový zápas.

4 Popis atmosféry/situácie v minulosti

V angličtine často používame minulý čas priebehový na popis situácie alebo atmosféry v danom čase na danom mieste v minulosti.

Príklad:

 • When I came to work in the morning the boss was calling, a customer was yelling at my colleague, she was explaining a problem, the radio was playing and a phone was ringing. Keď som ráno prišiel do práce, šéf telefonoval, zákazník jačal na kolegyňu, tá vysvetľovala problém, rádio hralo a telefón zvonil.

5 Notoricky sa opakujúce deje v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa aj na opis notoricky sa opakujúcich dejov v minulosti.

Príklady:

 • As a child I was always losing something. Ako dieťa, som stále niečo strácal.
 • He was always talking too loudly. Vždy rozprával príliš hlasno.
 • As he was getting older, he was always forgetting something. Ako starol, stále niečo zabúdal.

6 Kedy použiť minulý čas priebehový a kedy jednoduchý?

Minulý čas jednoduchý použijeme, ak chceme povedať, že v danom čase dej začal alebo skončil a priebehový, keď chceme povedať, že v danom čase už dej prebiehal.

Príklady:

 • At 7 we sat at the table and had our dinner. O siedmej sme si sadli k stolu a pustili sa do večere.
 • At 8 we were already watching TV. O ôsmej sme už pozerali televíziu.

Ak máte otázky alebo pripomienky k obsahu ťaháku, smelo ich napíšte do komentára pod článok a ak vám ťahák pomohol, šírte ho ďalej na sociálnych sieťach. Pomôžete tak ďalším ľuďom pri štúdiu angličtiny a tomuto projektu rásť. Ďakujeme vopred za každú vašu interakciu.

Chcem lepšie pochopiť a naučiť sa správne používať anglické časy a gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické (gramatické) časy Ťaháky z angličtiny

Budúci čas v angličtine

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Dnes si povieme ako sa dá v angličtine vyjadriť budúcnosť. Je viacero spôsobov a časov. V tomto ťaháku si povieme, ako správne používať väzbu „going to“ a budúci jednoduchý čas (will).

Väzba „going to“

Väzbu „going to“ používame v týchto prípadoch:

Naplánovaná udalosť v budúcnosti

Ak niečo plánujeme, hodláme urobiť v budúcnosti, použijeme „going to“.

Príklad:

 • I’m going to work abroad. Chystám sa ísť pracovať do zahraničia.
 • She’s goint to get married. Ide sa vydávať.

Udalosť, ktorú nasvedčujú okolnosti

Ďalším príkladom použitia väzby „going to“ je udalosť, ktorú nasvedčujú okolnosti.

Príklad:

 • Look at her. She’s going to cry. Pozri sa na ňu. Bude plakať.
 • It’s getting cloudy. It’s going to rain. Zmrákava sa. Bude pršať.

Jednoduchý budúci čas (Future Simple)

Tvorí sa pridaním pomocného slovesa „will“ za podmet a pred hlavné sloveso a používa sa takto:

Náhle rozhodnutie

Budúci čas jednoduchý (will) použijeme, ak sa práve rozhodneme niečo urobiť. Nie je to naplánované.

Príklad:

 • I will make a cup of tea. Uvarím šálku čaju.
 • I will help you. Pomôžem vám. (Teraz som sa rozhodol.)

Informácia o budúcnosti

Príklad:

 • The goods will come soon. Tovar príde (už) čoskoro.
 • We will call you tomorrow. Zajtra vám zavoláme.

Predpoveď

Príklad:

 • It won’t (will not) rain this week. Tento týždeň nebude pršať.
 • The company will be successful. Spoločnosť bude úspešná.

Hrozba, sľub a vôľa

Na vyjadrenie vôle, hrozby a sľubu tiež môžeme použiť budúci jednoduchý čas.

Príklad:

 • I promise I will not forget about it next time. Sľubujem, že na to nabudúce nezabudnem.
 • I will work hard. Budem tvrdo pracovať.

Pomohol vám tento ťahák? Šírte ho ďalej! Máte otázky? Zabudol som na niečo? Píšte ich do komentára.

Chcem sa naučiť správne používať anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Podobné ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické (gramatické) časy Efektívne učenie (sa) Ťaháky z angličtiny

Prítomný čas priebehový

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Slovosled – prítomný čas priebehový sa tvorí podľa nasledovného vzorca:

podmet + be + sloveso s -ing + predmet

I am teaching you.

Prítomný čas priebehový (Present Continous Tense) sa v angličtine používa nasledovne:

1. Práve prebiehajúci dej

Prítomný čas priebehový vyjadruje práve prebiehajúci dej.

Príklady:

 • You are learning English (now). Teraz sa učíš po anglicky.
 • What are you doing now? Čo teraz robíte?
 • He is not listening to the radio. Teraz nepočúva rádio.

2. Dlhšie prebiehajúci proces v prítomnosti

Prítomný čas priebehový vyjadruje aj dlhšie prebiehajúci proces v prítomnosti.

Príklady:

 • She is studying to become a teacher. Študuje za učiteľku.
 • I am reading the Bible. Mám rozčítanú Bibliu.
 • Are you working on any special projects at work? Pracuješ/Pracujete teraz na nejakých špeciálnych projektoch v práci?

3. Dej, ktorý prebehne v blízkej budúcnsti

Prítomný čas priebehový sa používa na opis deja, ktorý prebehne v blízkej budúcnosti.

Príklady:

 • I am seeing my dentist tomorrow. Zajtra idem k môjmu zubárovi.
 • We are having a party tonight. Dnes večer budeme mať večierok.
 • He is playing football on Saturday. V sobotu bude hrať futbal.

4. Notoricky sa opakujúce situácie, ktoré nás (zväčša) hnevajú s použitím príslovky „always“

Prítomný čas priebehový sa používa na opis situácie, ktorá sa notoricky opakuje a hnevá nás to. Pri týchto vetách sa často používa príslovka „always“.

Príklady:

 • You are always coming late. Vždy príchádzate neskoro.
 • She is always gossiping all around the village. Sústavne po celej dedine ohovára/klebetí.
 • I am always losing something. Stále niečo strácam.

Pomohol vám tento ťahák? Šírte ho ďalej! Máte pripomienky k jeho obsahu či forme? Svoje pripomienky napíšte pod ťahák formou komentára. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z anglického jazyka

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave